Loading…

Tábori szabályzat

A  2019. évi Jurtanapközi és Jurtatáborok részletes szabályai:

1. A Szervező Alapítvány a Szülő által a jelentkezési lapban megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít a jelentkezett gyermek számára a “Zengőszív Nyári Jurtanapközi és Jurtatábor” elnevezésű nomád táborhelyi programban. A helyfoglalás és a részvétel feltétele, hogy annak díja befizetésre kerüljön a Szervező bankszámlájára vagy a Szervező kezéhez készpénzben és a Szülő jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet a jelentkezési lap kitöltésével és ezen nyilatkozat aláírásával tanúsít.

2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a „Jurtatábor” öt napos (vasárnap 17 órától péntek 17.30-ig) turnusban zajlik, a Jurtanapközi naponként 7:00 és 17:30 közötti időtartamban, az alábbi napi program szerint:

Jurtatáborozóknak 7.00 ébresztő, reggeli mozgás, 07:30 – 08:00: Jurtanapközis gyülekező; 08:00 – 09:00: reggeli; 09:00 – 12:00: délelötti foglalkozás (nap szerinti kézműves foglalkozás, íjászat, kirándulás, szalma ugráló vár, rovásoktatás, praktikus készségek elsajátítása pl. tűzrakás, kertészkedés, elme pallérozása, lovaglás külön megállapodás szt. stb.); 12:30 – 14:00: ebéd, szabad játék (pihenő); 14:00 – 16:30: délutáni foglalkozás ( nap szerinti kézműves foglalkozás, íjászat, kirándulás, szalma ugrálóvár); 16:00 uzsonna, 16:00-16.30 Jurtanapközis gyermekek átadása a szülőknek. Jurtatáborozóknak 18:00-19.00 vacsora, minden este tábortűz, beszélgetés, 10:00 nyugovóra térés.

3. A szolgáltatás díjai:

a) Jurtanapközi díja: napi 3x étkezéssel (reggeli, meleg ebéd, uzsonna) napi 4.000.- ft, ha a gyermek nem alszik ott, ottalvással és vacsorával napi 5.500.- ft (1-4 nap ottlét),

b) Jurtatábor díja 25.000.- ft/5 nap/teljes ellátás (vas.-pént. du.) és program.

Kedvezmények:

a) második és harmadik (többedik) gyermek (testvér): 20% kedvezmény,

b) Jurtatáborban egy teljes jurta kalákában foglalása esetén (6 gyermek) mindenkinek 10% kedvezmény a táborárból,

c) aki már volt táborozni (visszatérő gyermek), mindenkinek 10% kedvezmény a táborárból.

A Jurtatábor turnus és Jurtanapközi díja a folyamatos gyermek felügyeletet, jelentkezési lapon megjelölt ellátást, délelőtti és délutáni programokat tartalmazza, választás szerint ottalvással, vagy anélkül (napközi).

4. A Szerződő felek rögzítik, hogy a“Jurtanapközi“ igénybevételénél a Szülő 7-8-ig terjedő időszakban a gyermeket naponta a tábor képviselőjének átadja a Jurtafaluban és a napközi programidejének befejezésekor (17:00-17.30 között) átveszi. Amennyiben a jurtanapközis gyermek átvétele a nap végén a Szülő hibájából 17:30 utánra tolódik, úgy a további rendkívüli gyermekfelügyelet díját (3.000 Ft/óra) a Szülő helyben köteles megfizetni, ha nincs Jurtatábor, csak napközi.

5. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával kapcsolatosan általa biztosított személyek megfelelően képzett szakemberek.

6. A Szülő felelősséget vállal azért, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe engedhető, erről nyilatkozatot tesz.

A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a táborba – annak teljes gyógyulásáig – nem viheti. Amennyiben a tábori felügyeletet ellátó pedagógus, más személy a gyermek rosszullétét, sérülését vagy megbetegedését észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki gyermekét a táborból azonnal hazaviszi.

7. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (például telefon, fényképezőgép stb.) illetve ruházatának koszolódására, megsérülésére. A tábor nomád táborhelyen valósul meg, természeti környezetben, sérülést előidézhető eszközhasználattal (íj, szalmaugrálóvár, kés, kisbalta stb.), ezt a szülők tudomásul veszik, annak az eszközhasználatból és a külső környezetből eredhető veszélyeivel egyetemben. A tábor szervezője a gyermek fegyelmezetlenségéből és a vis maior helyzetekből adódó sérülésekért felelősséget nem vállal.

A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásban foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, elfogadni a megbízott oktatók irányítását.

A Jurtanapközi és Jurtatábor azzal a céllal valósul meg, hogy gyermekcentrikusan, a természetközeli lét és a kézművesség, az alkotás és a magyar hagyományok megtapasztalásán, az értelmes, testet-lelket nevelő elfoglaltságok, élménypedagógia elemek alkalmazásán keresztül tudatosítsa a gyermekekben a természettel való organikus kapcsolatot, az alkotás örömét és az életre szóló alapkészségek fontosságát (pl. tűzrakás, késsel bánás, kertészkedés, növényismeret stb.), a közösségi létet, egymás és a természet tiszteletét. A tábor mottója: „A lélek finomul, a kéz ügyesedik.“

A fenti célok elérése érdekében fontos, hogy a Szülő tudomásul vegye: a tábor területén a gyermek mobiltelefont, tabletet, laptopot egyéb elektronikai eszközt nem használ, lehetőleg az ne is legyen nála, a kapcsolattartás a Szervező és a Szülő között történik. Természetesen a gyermek igénye szerint a Szülőket bármikor lehet hívni a táborból, erre lehetőséget biztosítunk.

A gyermeket nap közben ill. tábor közben lehetőleg a Szülő ne látogassa, vagy csak a Szervezőkkel előre egyeztetett időpontban, ill. csak akkor, ha erre a gyermeknek van igénye.

Az a gyermek, amely deviáns, fegyelmezetlen magatartásával társait zavarja, vagy saját ill. más testi épségét veszélyezteti, a táborozásból azonnal kizárásra kerül, jegyzőkönyv felvétele mellett. Ebben az esetben díj visszatérítésére nincs lehetőség.

8. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a gyermek részvételi szándékát módosítsa, a napköziben vagy a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, módosításával kapcsolatban rögzítik a Szerződő felek, hogy minden esetben egyeztetnek, a feltételeket közösen mérlegelik és az emberiesség, igazságosság feltételeit tekintik megoldási, elszámolási alapnak, fő szabály szerint:

a) Lemondási feltételek:

· Amennyiben a Szülő általi lemondás időpontja legalább 8 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a tábor díjának 50%-át visszafizeti a Szervező a Szülőnek. Amennyiben a lemondást a Szülő ennél később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt, kivéve a vis maior helyzeteket és a gyermek táborozást kizáró megbetegedését.

·  A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor v. napközi programot (kevés jelentkező vagy más vis maior ok miatt) lemondja, ezt a kezdőnapot megelőző legalább egy héttel előbb megteszi. Ebben az esetben a meghiúsult tábor teljes részvételi díja megilleti a Szülőt, az visszafizetésre kerül 8 napon belül, a tábor szervezőjének további felelőssége nincs.

b) Módosítási feltételek:

·  Amennyiben a gyermek igazolt betegsége vagy egyéb vis maior okok miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, vagy azt hamarabb kénytelen befejezni, a Szervező lehetőséget nyújt a tárgyévben, egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben annak telítettsége azt lehetővé teszi.

  • A teljes tábori turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő nem köteles elfogadni. Amennyiben a turnusmódosítást a Szülő elfogadja, úgy a módosítás díjtalan. Amennyiben a Szülő a a szervező által kezdeményezett módosítást nem fogadja el, úgy a Szervező a teljes részvételi díjat köteles a Szülő számára haladéktalanul visszafizetni.
  • A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.

c) Indokolás nélküli lemondás a szülő részéről

Tudomásul veszi a szülő, hogy megfelelő indok nélküli, határidőn túli lemondása esetén a tábor díjának visszafizetésére nincs lehetőség. Amennyiben a jelentkező ebben az esetben maga helyett be tud szervezni egy másik, addig még nem jelentkezett táborozót, és ezt mindketten visszaigazolják, annak nevére az összeg és a táborozás átírható.

9. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díját banki átutalással a Szervezőnek készpénzben átadja, vagy bankszámlájára befizeti, oda átutalja.

10. A Szülő kijelenti, hogy a tábor részletes programját, feltételeit, a vonatkozó információkat áttanulmányozta, ismeri, elfogadja.